[ᴠɪᴅᴇᴏ] ᴢɪᴀʀᴀʜ ᴋᴇ ᴍᴀᴋᴀᴍ ɪʙᴜɴᴅᴀ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ ꜱɪᴛɪ ᴀᴍɪɴᴀʜ, ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ ᴍᴀᴋᴀᴍɴʏᴀ, ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

[ᴠɪᴅᴇᴏ] ᴢɪᴀʀᴀʜ ᴋᴇ ᴍᴀᴋᴀᴍ ɪʙᴜɴᴅᴀ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ ꜱɪᴛɪ ᴀᴍɪɴᴀʜ, ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ ᴍᴀᴋᴀᴍɴʏᴀ, ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

ᴀʀᴀʙ ꜱᴀᴜᴅɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇɴᴜʜɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ-ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ɪꜱʟᴀᴍ.ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋɪꜱᴀʜ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ,ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ-ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴅɪᴋᴜɴᴊᴜɴɢɪ ᴏʟᴇʜ ᴜᴍᴀᴛ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇ ꜱᴀᴜᴅɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴢɪᴀʀᴀʜɪ.ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜɴʏᴀ ʏᴀᴋɪɴ ᴍᴀᴋᴀᴍ ɪʙᴜɴᴅᴀ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ,ꜱᴀʏʏɪᴅᴀʜ ꜱɪᴛɪ ᴀᴍɪɴᴀʜ.

ʟᴀɴᴛᴀꜱ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ʟᴇᴛᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀᴍ ꜱɪᴛɪ ᴀᴍɪɴᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴋᴏɴᴅɪꜱɪɴʏᴀ?

ᴅɪᴘᴀɴᴛᴀᴜ ᴍᴇʟᴀʟᴀᴜɪ ᴛᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴀʟᴍᴀɴ ᴍᴀʟʏᴀɴᴀ,ᴍᴀᴋᴀᴍ ꜱɪᴛɪ ᴀᴍɪɴᴀʜ ᴛᴇʀʟɪʜᴀᴛ ʙᴇɢɪᴛᴜ ꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ.ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀᴍᴘᴜɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴘɪɴᴄɪʟ ʏᴀᴋɴɪ”ᴀʙᴡᴀ”,ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ 230 ᴋᴍ ᴅɪ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴜᴛᴀʀᴀ ᴋᴏᴛᴀ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴊᴜᴅᴜʟ”ᴢɪᴀʀᴀʜ ᴋᴇ ᴍᴀᴋᴀᴍ ɪʙᴜɴᴅᴀ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ ꜱɪᴛɪ ᴀᴍɪɴᴀʜ”ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴀʟᴍᴀɴ ʜᴀʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴜʜ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇɢɪᴛᴜ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ.

ɪᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ᴍᴇʟᴇᴡᴀᴛɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜᴋɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴍᴀᴋᴀᴍ.ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ-ᴛᴇɴɢᴀʜ ɢᴜʀᴜɴ ᴘᴀꜱɪʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʟɪʟɪɴɢɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜᴋɪᴛ.

ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ,ᴍᴀᴋᴀᴍ ɪʙᴜɴᴅᴀ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ ɪɴɪ ᴛᴇʀʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ.ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴛᴀɴᴅᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟɪɴɢᴋᴀʀᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʙᴀᴛᴜ-ʙᴀᴛᴜ.

ꜱᴀʏᴀɴɢɴʏᴀ,ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴀʏᴀᴋ.ᴘᴀᴅᴀʜᴀʟ,ɪᴛɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴅᴀʀɪ ɪʙᴜɴᴅᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ.

ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ,ᴀʟᴍᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴄᴀɪʀᴀɴ ᴏɪʟ.ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴀᴘᴀ ᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ᴅᴀɴ ᴛᴜᴊᴜᴀᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴄᴀɪʀᴀɴ ᴏɪʟ ᴅɪ ᴍᴀᴋᴀᴍ ɪʙᴜɴᴅᴀ ʀᴀꜱᴜʟ.

ᴅɪʟᴀɴꜱɪʀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴅᴜᴛᴀɪꜱʟᴀᴍ,ᴍᴀᴋᴀᴍ ꜱɪᴛɪ ᴀᴍɪɴᴀʜ ɪɴɪ ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀꜱᴋᴀʀ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ.ʟᴀɴᴛʀᴀɴ ᴅɪ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀᴘ ʙᴇʀᴢɪʀᴀʜ ᴋᴇ ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ʜᴀʟ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜᴡᴀɴ ᴀꜱᴀʟ ꜱᴏᴍᴀʟɪᴀ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴅʀ.ʜᴀꜱꜱᴀɴ ꜱʜᴇɪᴋʜ ʜᴜꜱꜱᴇɪɴ ᴏꜱᴍᴀɴ.

ꜱᴀᴀᴛ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ,ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴇʀꜱᴀɴ ʙᴇꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀʀɢᴀ ꜱɪᴘɪʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴋɪ ɢᴜɴᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ-ᴄᴀʀɪ ᴋᴇʙᴇʀᴀᴅᴀᴀɴ ᴋᴀᴍɪ,ʟᴀʟᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴇɢᴜʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ɪɴꜰᴏʀᴍᴀꜱɪ ᴘʀɪʙᴀᴅɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴀꜱᴘᴏʀ ᴋᴀᴍɪ.

ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡᴀᴊᴀʜ ᴍᴀʀ4ʜ,ꜱᴇʀꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴇᴍʙᴏʜᴏɴɢ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴍɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴀᴋᴀᴍ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ.ᴄᴀᴛᴀᴛᴀɴ:ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʟɪᴛᴇʀᴀᴛᴜʀ ʙᴀᴄᴋᴘᴀᴄᴋ ꜱᴀʏᴀ,ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴᴅʟᴇ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴɢᴜɴᴊᴜɴɢɪ ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ,ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪɴʏᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴɢᴋᴀᴍᴜꜰʟᴀꜱᴇᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴀᴍ ꜱᴀʏʏɪᴅᴀʜ ᴀᴍɪɴᴀʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ.

ʟᴀɴᴛᴀꜱ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴋɪꜱᴀʜ ᴡᴀꜰᴀᴛɴʏᴀ ꜱɪᴛɪ ᴀᴍɪɴᴀʜ?

ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ ʟᴀʜɪʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʏᴀᴛɪᴍ.ᴀʏᴀʜ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴍᴇɴ1ɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴀᴀᴛ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɴɢ ᴅʀɪ ꜱʏᴀᴍ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴘ3ʀᴀɴɢ.

ᴋᴀʟᴀ ɪᴛᴜ,ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ꜱɪɴɢɢʜ ᴋᴇ ᴍᴀᴅɪɴᴀʜ ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ʏᴀᴛꜱʀɪʙ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴇᴛɪᴋ ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴀɴᴇɴ ᴋᴜʀᴍᴀ.ɴᴀᴍᴜɴ,ᴍᴇɴᴅᴀᴅᴀᴋ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴀᴋ1ᴛ ᴘᴀʀ4ʜ ʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴ1ɴɢɢᴀʟ ᴅᴀɴ ᴅɪᴍᴀᴋᴀᴍᴋᴀɴ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ.

ᴛᴇɴᴛᴜɴʏᴀ ᴋᴀʙᴀʀ ᴍᴇɴ1ɴɢɢᴀʟɴʏᴀ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱᴜᴋᴜ Qᴜʀᴀɪꜱʏ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ,ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ꜱᴀɴɢ ɪꜱᴛᴀᴇʀɪ ꜱɪᴛɪ ᴀᴍɪɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ.

ʟᴀɴᴛᴀꜱ,ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʀᴀꜱᴜʟ ʟᴀʜɪʀ,ꜱᴀɴɢ ᴋᴀᴋᴇᴋ ᴀʙᴅᴜʟ ᴍᴜᴛʜᴀʟɪʙ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴅᴀʀɪ ʙᴀɴɪ ꜱᴀ’ᴅ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴜɪ ʀᴀꜱᴜʟ.ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʀᴀꜱᴜʟ ʙᴇʀᴜꜱɪ ᴇɴᴀᴍ ᴛᴀʜᴜɴ,ᴀᴍɪɴᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀᴋɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴢɪᴀʀᴀʜ ᴋᴇ ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ.

ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴀ.ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ʙᴇʀᴢɪᴀʀᴀʜ,ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴍᴇᴋᴋᴀʜ.

ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ,ᴀᴍɪɴᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʟ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ.

ꜱᴀʏᴀɴɢɴʏᴀ,ᴅɪᴛᴇɴɢᴀʜ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ,ᴀᴍɪɴᴀʜ ᴊᴀᴛᴜʜ ꜱᴀᴋ1ᴛ.ɪᴀ ʟᴀɴᴛᴀꜱ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱɪɴɢɢʜ ᴅɪ ꜱᴜᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴀᴍᴘᴜɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴅɪɴᴀʜ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀʟ-ᴀʙᴡᴀ.

ᴋɪꜱᴀʜ ᴘɪʟᴜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡᴀꜰᴀᴛɴʏᴀ ꜱɪᴛɪ ᴀᴍɪɴᴀʜ ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ.ᴀᴍɪɴᴀʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴏꜱᴏᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴋᴇᴘʀɪʙᴀᴅɪᴀɴ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ.ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ꜱɪᴛɪ ᴀᴍɪɴᴀʜ ᴅɪᴍᴀᴋᴀᴍᴋᴀɴ ᴅɪ ᴘᴇʀᴋᴀᴍᴘᴜɴɢᴀɴ ᴀʙᴡᴀ.

Sumber: YouTube Alman Malyana

KHAS UNTUK PEMBACA BERTUAH

Shope tengah buat sale sekarang

klik disini — promosi shope terlajak murah

Apa pendapat anda? Sudah Baca, Jangan Lupa Memberi Komen, LIKE Dan SHARE YA Semoga Bermanfaaat Terima kasih!

Resepi Dapur menyajikan informasi Dunia Islam, sosial, Mistik kemasyarakatan dan kebangsaan terkini. Video disini hanyalah sebagai referensi berbagai riset dan pengumpulan data seperti foto dan video dari berbagai sumber yang dikemaskini dalam bentuk entertainment. Kebenaran hanya milik Allah SWT.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (QS. al-Baqarah: 147)

Rasulullah ﷺ bersabda :”Barang siapa yang menyampaikan 1 (satu) ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya,maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada (meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh pahala.” (HR. Al-Bukhari)

PERHATIAN: Resepi Dapur tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen Negatif yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen Negatif anda disini.

Pihak Admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Jangan Lupa Untuk Follow dan Like Page Kami Di Resepi Dapur, Islam Terkenal, Nasihat & Tazkirah Dan Panduan Hidup Untuk cerita-cerita terkini

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*