ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʜᴀꜰɪᴢ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀ4ᴛ

ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʜᴀꜰɪᴢ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀ4ᴛ

ʜᴀꜰɪᴢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɢᴇʟᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢʜᴀꜰᴀᴢ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴋᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇɴᴀɢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴀʏᴀᴛ ꜱᴜᴄɪ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ʜᴀꜰɪᴢ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀ4ᴛ?

ᴍᴇɴɢᴀʜᴀꜰᴀʟ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʜᴀᴍʙᴀ-ɴʏᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴅʜᴀᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ᴘᴀʜᴀʟᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ. ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ,

ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀɴᴊɪᴋᴀɴ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴇꜱᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋɪʀᴀʟᴀʜ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀ4ᴛ. ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ :

1. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴀɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ

ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʜᴀꜰᴀʟᴀɴɴʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴅɪᴜᴛᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ɪᴍᴀᴍ ꜱᴏʟᴀᴛ. ʜᴀʟ ɪɴɪ ʙᴇʀᴛᴇᴘᴀᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴀᴅɪᴛʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀʙᴜ ꜱᴀ’ɪᴅ ᴀʟ ᴋʜᴜᴅʀɪʏ ʀᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ,

ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ, “ᴊɪᴋᴀ ᴋᴀʟɪᴀɴ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴛɪɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ (ᴅᴀɴ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇʀᴊᴀᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴀᴍᴀᴀʜ) ᴍᴀᴋᴀɴ ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴋᴀʟɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʜᴀꜰᴀʟᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪᴍᴀᴍ”

2. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ʜᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍɪᴋɪʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇɴᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʟᴀᴘᴀɴɢ

ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ. ʜᴀʟ ɪɴɪ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀʏᴀᴛ-ᴀʏᴀᴛ ꜱᴜᴄɪ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴛᴇʀꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ.

ᴘᴀʀᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ “ᴍᴜʀᴏᴊᴀᴀʜ” ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀɴɢ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ʜᴀꜰᴀʟᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ᴏʟᴇʜ ʜᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ, ʜᴀᴛɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍʀɴɢɪɴɢᴀᴛɪ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ,

ᴅᴀɴ ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ʜᴀᴛɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛɪ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴇɴᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ʀᴀ’ᴅ, ᴀʏᴀᴛ ᴋᴇ 28 ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴜɴʏɪ :

{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}

“ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ʜᴀᴛɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴢɪᴋɪʀ (ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛ) ᴀʟʟᴀʜ. ɪɴɢᴀᴛʟᴀʜ, ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛ ᴀʟʟᴀʜ ʜᴀᴛɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀᴍ”

3. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ

ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀꜱ ʀ.ᴀ., ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴀᴋꜱᴜᴅ: “ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ.”

ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴀɴᴀꜱ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ: “ꜱɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴡᴀʜᴀɪ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ?”

ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ: “ɪᴀɪᴛᴜ ᴀʜʟɪ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ (ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ɪꜱɪɴʏᴀ). ᴍᴇʀᴇᴋᴀʟᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀ ʙᴀɢɪ ᴀʟʟᴀʜ.” (ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ʟʙɴ ᴍᴀᴊᴀʜ)

4. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱʏᴀꜰᴀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ

ᴍᴀꜰʜᴜᴍ ꜱᴀʙᴅᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ.: “ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟɴʏᴀ, ᴍᴀᴋᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴɴʏᴀ,

ʜᴀᴋ ꜱʏᴀꜰᴀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ 10 ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ ɴᴇʀ4ᴋᴀ.” (ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ᴀʟ-ᴛɪʀᴍɪᴢɪ ᴅᴀɴ ᴀʟ-ɴᴀꜱᴀ’ɪ)

5. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱʏᴜʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ

ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀɪꜱʏᴀʜ ʀ.ʜᴀ., ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ, ᴍᴀꜰʜᴜᴍɴʏᴀ: “ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ—ᴛɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ꜱʏᴜʀɢᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴀʏᴀᴛ-ᴀʏᴀᴛ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ.

ᴍᴀᴋᴀ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ꜱʏᴜʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ɪᴀʟᴀʜ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴀᴛᴀꜱ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ ʟᴀɢɪ ꜱᴇꜱᴜᴅᴀʜ ɪᴛᴜ.” (ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ᴀʟ-ʙᴀɪʜᴀQɪ ᴅᴀɴ ᴀʟ-ʜᴀᴋɪᴍ)

ʙᴀɴʏᴀᴋ ʟᴀɢɪ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʜᴀꜰᴀʟ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪꜱᴇʀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ꜱɪɴɪ. ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʜʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ-ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴏʀʙ4ɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ.

ᴏʟᴇʜ ʜᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ, ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ꜱᴇʜᴀʀᴜꜱɴʏᴀ ʙᴇʀʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʜᴀꜰɪᴢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅɪᴅɪᴋ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ ᴀɢᴀʀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ : ᴅʙᴏɴᴋᴀʀ

KHAS UNTUK PEMBACA BERTUAH

Shope tengah buat sale sekarang

klik disini — promosi shope terlajak murah

Apa pendapat anda? Sudah Baca, Jangan Lupa Memberi Komen, LIKE Dan SHARE YA Semoga Bermanfaaat Terima kasih!

Resepi Dapur menyajikan informasi Dunia Islam, sosial, Mistik kemasyarakatan dan kebangsaan terkini. Video disini hanyalah sebagai referensi berbagai riset dan pengumpulan data seperti foto dan video dari berbagai sumber yang dikemaskini dalam bentuk entertainment. Kebenaran hanya milik Allah SWT.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (QS. al-Baqarah: 147)

Rasulullah ﷺ bersabda :”Barang siapa yang menyampaikan 1 (satu) ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya,maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada (meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh pahala.” (HR. Al-Bukhari)

PERHATIAN: Resepi Dapur tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen Negatif yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen Negatif anda disini.

Pihak Admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Jangan Lupa Untuk Follow dan Like Page Kami Di Resepi Dapur, Islam Terkenal, Nasihat & Tazkirah Dan Panduan Hidup Untuk cerita-cerita terkini

Mohon Jasa Baik Tuan, Puan Support Dan Subscribe Chanel YouTube: NAKIR FF GAMING

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*