ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ, ʙᴀɢɪ ʜᴀᴅɪᴀʜ ᴋᴀᴛ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ, ʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʜ ᴍɴɢɢᴀʟ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴀᴍʙɪᴋ ʙᴀʟɪᴋ..ʜᴀʀ4ᴍ ᴛᴜ.

ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ, ʙᴀɢɪ ʜᴀᴅɪᴀʜ ᴋᴀᴛ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ, ʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʜ ᴍɴɢɢᴀʟ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴀᴍʙɪᴋ ʙᴀʟɪᴋ..ʜᴀʀ4ᴍ ᴛᴜ.

 

ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴀᴋ ꜰᴀʜᴀᴍ, ʙᴀɢɪ ʜᴀᴅɪᴀʜ ᴋᴀᴛ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ, ʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʜ ᴍɴɢɢᴀʟ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴀᴍʙɪᴋ ʙᴀʟɪᴋ..ʜᴀʀ4ᴍ ᴛᴜ..ᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ꜰᴀʜᴀᴍ, ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴀᴘ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ɪꜱᴜ ʀᴇᴍᴇʜ. ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ, ᴡᴀᴋᴛᴜ ʜ4ʏᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ, ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʜᴀᴅɪᴀʜᴋᴀɴʟᴀʜ ʙᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴇʀᴀʙᴏᴛ, ᴘᴇᴛɪ ᴀɪꜱ, ᴅᴀᴘᴜʀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ. ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ᴅᴀʜ ᴛɪᴀᴅᴀ, ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʜᴀᴅɪᴀʜ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴀᴍʙɪʟ ʙᴀʟɪᴋ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴊᴀᴛᴜʜ ʜᴜᴋᴜᴍ ʜ4ʀᴀᴍ.

ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴀʜᴍᴀᴅ ɴᴀꜱꜱʀɪ ɪʙʀᴀʜɪᴍ, ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʟᴀᴛᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴋᴀʀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ : ꜰᴀʀᴀɪᴅ, ᴡᴀꜱɪᴀᴛ ᴅᴀɴ ʜɪʙᴀʜ. ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴀᴍᴀɴᴀʜ ᴡᴀꜱɪʏʏᴀʜ ꜱʜᴏᴘᴘᴇ ʙᴇʀʜᴀᴅ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀ ᴘᴜꜱᴀᴋᴀ.

ʜ4ʀᴀᴍ ᴀᴍʙɪʟ ʙᴀʟɪᴋ ʙᴀʀᴀɴɢ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ

ᴘᴇʀɪᴜᴋ ʟᴇᴛʀɪᴋ, ᴘᴇᴛɪ ᴀɪꜱ, ᴅᴀᴘᴜʀ, ᴀʟᴍᴀʀɪ ᴅᴀɴ ʟᴀɪɴ-ʟᴀɪɴ ᴘᴇʀᴀʙᴏᴛ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʟɪ ᴅᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ (ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ). 
ʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴍʙɪʟ ʙᴀʟɪᴋ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴀᴛᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʟɪᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪʙᴜ.

ʜᴀʀ4ᴍ ᴛᴜ ᴛᴜᴀɴ-ᴛᴜᴀɴ. ʙᴀʀᴀɴɢ – ʙᴀʀᴀɴɢ ᴛᴜ ᴅᴀʜ ᴊᴀᴅɪ ᴘᴜꜱ4ᴋᴀ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴀᴍʙɪʟ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇɪᴢɪɴᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴡᴀʀɪꜱ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴋᴀ-ꜱᴜᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀɪɴ ᴀᴍʙɪʟ ʙᴀʟɪᴋ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀᴅᴀ ʜᴀᴋ ᴡᴀʀɪꜱ ʟᴀɪɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀʀᴛᴀ ᴘᴜꜱ4ᴋᴀ ᴛᴜ. ʙᴀʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴋᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍɪʟɪᴋ ᴋɪᴛᴀ ʟᴀɢɪ. ʟᴀɪɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ ᴘɪɴᴊᴀᴍ.

ᴊɪᴋᴀ ᴡᴀꜱ-ᴡᴀꜱ ᴅᴀɴ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ᴛᴇʀᴍᴀᴋᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀ ʙ4ᴛɪʟ ᴅᴀʀɪ ʜᴀʀᴛᴀ ᴘᴜꜱ4ᴋᴀ, ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴋɪᴛᴀ ʀᴜᴊᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴋᴀʀ.

Harta dan reda Allah

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴊᴀᴡᴀʙ

ꜱᴏᴀʟᴀɴ : ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ, ɪʙᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇꜱᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʙᴇʟɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪɴʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪ, ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴋᴇ?

ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ : ʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴘᴜꜱ4ᴋᴀ ɪʙᴜ, ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ɪʙᴜ ᴛᴜ ᴛᴇʀᴘᴀᴋᴀɪ ᴊɪᴋᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴡᴀʀɪꜱ ꜱᴇᴛᴜᴊᴜ. ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙ4ɴᴛᴀʜ ᴋᴇɴᴀ ꜰ4ʀᴀɪᴅ.

ꜱᴏᴀʟᴀɴ : ᴄᴏɴᴛᴏʜ ʙᴀʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʟɪ ᴏʟᴇʜ ᴋᴀᴋᴀᴋ. ʙᴇɴᴅᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀʜᴜᴛ4ɴɢ, ʙᴇʟɪ ɴᴀᴍᴀ ᴍᴀᴋ, ʙᴜᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴋᴀᴋᴀᴋ. ʙɪʟᴀ ᴍᴀᴋ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ, ʙᴀʀᴀɴɢ ᴊᴀᴅɪ ᴘᴜꜱ4ᴋᴀ, ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ʙᴀʏᴀʀ ᴅᴜɪᴛ ᴀɴꜱᴜʀᴀɴ ꜱᴇʙᴀʙ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴀᴍʙɪʟ ᴋᴀᴛ ᴅɪᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴀᴛᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴘᴜꜱ4ᴋᴀ. ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴɴʏᴀ ʜᴜᴛ4ɴɢ ᴍᴀᴋ ᴛᴜ, ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇɴᴀ ꜱᴀᴍʙᴜɴɢ ʙᴀʏᴀʀ ꜱᴇʙᴀʙ ʙᴀʀᴀɴɢ ɴᴀᴍᴀ ᴍᴀᴋ. ᴅᴀʜ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅᴏᴋ ʙᴀʏᴀʀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴀᴍʙɪʟ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴛᴜ. ꜱᴇʙᴀʙ ᴅᴀʜ ᴊᴀᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴋ4 ᴅᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴜ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀᴛ ɴᴀᴋ ꜱᴀᴍʙᴜɴɢ ʙᴀʏᴀʀ ᴀɴꜱᴜʀᴀɴ ʙᴜʟᴀɴᴀɴ. ᴄᴏɴᴛᴏʜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴠ, ᴘᴇʀᴀʙᴏᴛ, ʙᴀʀᴀɴɢ ᴇʟᴇᴋᴛʀɪᴋ.

ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ : ɴɪ ᴋᴇɴᴀ ʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪ ʜᴜᴛ4ɴɢ, ᴄᴇᴋ ᴘᴇʀᴊᴀɴᴊɪᴀɴ ᴊᴜᴀʟ ʙᴇʟɪ. ʙᴀʀᴀɴɢ ʜᴜᴛ4ɴɢ ɴɪ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ ᴍɪʟɪᴋ. ᴋᴀʟᴀᴜ ʜᴜᴛ4ɴɢ ᴛᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴀᴍʙɪʟ ᴀʟɪʜ ʙᴏʟᴇʜʟᴀʜ ᴀᴍʙɪʟ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴛᴜ ᴄᴏɴᴛᴏʜ ᴍᴇꜱɪɴ ᴄᴏᴏᴡᴀʏ, ᴛᴜᴋᴀʀ ɴᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴍʙᴜɴɢ ʙᴀʏᴀʀ.

ꜰɪᴛɴ4ʜ ᴅᴀɴ ʙᴀʜ4ʏᴀ ᴘᴜꜱ4ᴋᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅ4ʜꜱʏᴀᴛ

ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴜʀᴜʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʀᴀɴᴄᴀɴɢ ʜᴀʀᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴜʀᴜꜱ ᴘᴜꜱ4ᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴛᴜʟ. ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜰɪᴛɴ4ʜ ᴅᴀɴ ʙ4ʜᴀʏᴀ ᴘᴜꜱ4ᴋᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅ4ʜꜱʏᴀᴛ.

3 ᴋᴇꜱᴀɴ ᴘᴜꜱ4ᴋᴀ ᴛᴀᴋ ᴅɪᴜʀᴜꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀʀɪ ꜱᴜᴅᴜᴛ ʜᴜᴋᴜᴍ ɪᴀʟᴀʜ:

ᴛᴇʀᴍᴀᴋᴀɴ ʜ4ʀᴛᴀ ᴀɴᴀᴋ ʏ4ᴛɪᴍ.

ᴘᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴀᴍ4ɴᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀᴛ4 ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʏ4ᴛɪᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜰᴀʜᴀᴍ ᴀᴍᴀɴᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴇᴅ4ʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀ.

ᴛᴇʀᴍᴀᴋᴀɴ ʜʀᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙ4ᴛɪʟ.

ᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪɴ4ꜰɪᴋᴀɴ ʜᴀᴋ ᴏʟᴇʜ ᴡᴀʀɪꜱ ʟᴀɪɴ.

ᴍᴇɴᴢ4ʟɪᴍɪ ꜱɪ ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ʜᴀʀᴛᴀ.

ᴀᴅᴀ ʜᴀᴋ ꜱɪ ᴍ4ᴛɪ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ᴡᴀʀɪꜱ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴜᴘ4ʜ ʜᴀᴊɪ, ʜᴜᴛ4ɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ.

ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅ0ꜱᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɪꜱ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀʟᴀᴍᴘᴀᴜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɪꜱ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀᴛɪᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀʙᴀɪᴋᴀɴ.

ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴀᴍʙɪʟ ᴛᴀʜᴜ ᴘᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀ. ᴋɪʀᴀ ꜰ4ʀᴀɪᴅ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʙɪᴀʀ ᴡ4ʀɪꜱ ᴊᴇʟᴀꜱ ᴀᴘᴀ ʜᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ-ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴀꜱᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴡ4ʀɪꜱ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴊɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴡ4ꜱɪᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡ4ʀɪꜱ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ/ꜰᴏᴛᴏ : ᴀʜᴍᴀᴅ ɴᴀꜱꜱʀɪ ɪʙʀᴀʜɪᴍ

KHAS UNTUK PEMBACA BERTUAH

Shope tengah buat sale sekarang

klik disini — promosi shope terlajak murah

Apa pendapat anda? Sudah Baca, Jangan Lupa Memberi Komen, LIKE Dan SHARE YA Semoga Bermanfaaat Terima kasih!

Resepi Dapur menyajikan informasi Dunia Islam, sosial, Mistik kemasyarakatan dan kebangsaan terkini. Video disini hanyalah sebagai referensi berbagai riset dan pengumpulan data seperti foto dan video dari berbagai sumber yang dikemaskini dalam bentuk entertainment. Kebenaran hanya milik Allah SWT.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (QS. al-Baqarah: 147)

Rasulullah ﷺ bersabda :”Barang siapa yang menyampaikan 1 (satu) ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya,maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada (meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh pahala.” (HR. Al-Bukhari)

PERHATIAN: Resepi Dapur tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen Negatif yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen Negatif anda disini.

Pihak Admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Jangan Lupa Untuk Follow dan Like Page Kami Di Resepi Dapur, Islam Terkenal, Nasihat & Tazkirah Dan Panduan Hidup Untuk cerita-cerita terkini

Mohon Jasa Baik Tuan, Puan Support Dan Subscribe Chanel YouTube: NAKIR FF GAMING

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*