ᴋɪꜱᴀʜ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ ᴍ3ᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ɴ3ɴᴇᴋ ᴛᴜᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍʙ3ɴᴄɪ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ɴᴀʙɪ ꜱᴀᴡ

ᴋɪꜱᴀʜ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ ᴍ3ᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ɴ3ɴᴇᴋ ᴛᴜᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍʙ3ɴᴄɪ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ɴᴀʙɪ ꜱᴀᴡ

 

ᴅɪᴋɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇʟɪɴᴛᴀꜱɪ ɢᴜʀᴜɴ ᴘᴀꜱɪʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴇʙ4ɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴀᴡᴀᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴇʀᴀᴛ. ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴀᴍᴘᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴋᴇᴘ4ʏᴀʜᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴀᴡᴀᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋᴜ4ᴛ ᴛᴇɴ4ɢᴀ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴛᴀᴍᴘᴀᴋ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇᴊᴀᴜʜᴀɴ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ᴍᴜᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡᴀᴊᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴀᴍᴘᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ. ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴀᴡᴀᴀɴɴʏᴀ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴋᴇᴘ4ʏᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ꜱᴇɴᴀɴɢ ʜᴀᴛɪ.

ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴘᴜɴ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴀᴡᴀᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ, ʟᴀʟᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʙᴇʀɪʀɪɴɢᴀɴ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪɴɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙɪᴄᴀʀᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴀɴɢ ʙᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀ.

“ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀ, ꜱᴇɴᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇᴍᴀɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜᴀʀɢᴀɪɴʏᴀ” ᴋᴀᴛᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ. ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴʏᴜᴍ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʟᴀɢɪ : ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀ, ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ, ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴘᴜɴʏᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴜ.

ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴋᴀᴍᴜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ-ᴋᴀʟɪ ʙᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀ ᴀᴘᴀᴘᴜɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ, ᴋᴀʀᴇɴᴀ ɢᴀʀᴀ-ɢᴀʀᴀ ᴅɪᴀ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ ʀᴀꜱᴀ ᴅᴀᴍᴀɪ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀɢ4ɴɢɢᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍɪᴋɪʀᴀɴɴʏᴀ. ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴍᴜ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀ ᴀᴘᴀᴘᴜɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ.

ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴛᴇʀꜱᴇɴʏᴜᴍ ᴅᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʙᴀʀ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ. ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇʟᴀɴᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ :

ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɪᴛᴜ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴋ3ꜱᴀʟ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ɴᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ʀᴇᴘᴜᴛᴀꜱɪɴʏᴀ ᴋᴇᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ, ᴅɪᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴋᴜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ, ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍ3ᴄᴀʜ ʙ3ʟᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴡᴀ ᴛᴜʜᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀᴛᴜ.

ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴇʀᴜᴍᴜꜱᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʟ3ᴍᴀʜ, ᴏʀᴀɴɢ ᴍ!ꜱᴋɪɴ ᴅᴀɴ ʙᴜᴅᴀᴋ-ʙᴜᴅᴀᴋ, ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴘɪᴋɪʀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴀʏᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇʙᴇʙᴀꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴊᴀʟᴀɴɴʏᴀ. ᴅɪᴀ ᴍᴇʀᴜ ꜱᴀᴋ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴜᴛᴀʀʙᴀʟɪᴋᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ, ᴅɪᴀ ᴍᴇʏᴀᴋɪɴᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴀʜᴡᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴜᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴀʜᴡᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴜᴀᴛᴜ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙɪꜱᴀ ᴅɪʀᴀɪʜ.

ᴡᴀʜᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ-ᴋᴀʟɪ ᴋᴀᴍᴜ ʙᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ. ᴋᴀᴛᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ʟᴀɢɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴋ3ꜱᴀʟ. ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ, ꜱᴀᴍᴘᴀɪʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ. ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴᴜʀᴜɴᴋᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴀᴡᴀᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴᴀᴛᴀᴘ ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴʏᴜᴍᴀɴɴʏᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ.

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀ. ᴋᴀᴍᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɪᴋ, ᴋᴇᴍᴜʀᴀʜᴀɴ ʜᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇɴʏᴜᴍᴀɴ ᴋᴀᴍᴜ ɪᴛᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴊᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ.

ʙɪᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱᴀᴛᴜ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴜ, ᴊᴀᴜʜɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴊᴀʟᴀɴɴʏᴀ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋᴀᴍᴜ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴍᴀᴋᴀ ᴋᴀᴍᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴇɴᴀɴɢᴀɴ, ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ.

ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ꜱᴀᴊᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴʏᴜᴍ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀᴋᴀɴ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ɴᴀꜱᴇʜᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴏʜᴏɴ ᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀᴀᴛ ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʙᴀʟɪᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴜʜ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴɴʏᴀ.

“ᴍᴀᴀꜰ… ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴘɪꜱᴀʜ, ʙᴏʟᴇʜᴋᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ꜱɪᴀᴘᴀ ɴᴀᴍᴀᴍᴜ, ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀ?” ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴛᴇʀꜱᴇɴʏᴜᴍ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇᴍʙᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ.

“ᴍᴀᴀꜰ… ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴜ ʙɪʟᴀɴɢ ᴛᴀᴅɪ? ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴀᴍᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀ ᴊᴇʟᴀꜱ, ᴛᴇʟɪɴɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴛᴜᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴀᴅᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙɪꜱᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ. ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴜᴄᴜ, ᴋᴀʀᴇɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴘɪᴋɪʀ ᴛᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴋᴀᴍᴜ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ.

“ɪʏᴀ…ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ” ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀɴɢ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ. ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴘᴀᴋᴜ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢɪ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴍᴇʟᴜɴᴄᴜʀ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ᴅᴀʀɪ ᴍᴜʟᴜᴛɴʏᴀ :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

“ᴀᴋᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴋꜱɪ ʙᴀʜᴡᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴛᴜʜᴀɴ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ. ᴅᴀɴ ᴀᴋᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴋꜱɪ ʙᴀʜᴡᴀ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ”.

اَللّهُمَّ اخْتِمْ لَنَا بِاْلاِسْلاَمِ وَاخْتِمْ لَنَا بِاْلاِيْمَانِ وَاخْتِمْ لَنَا بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ

ᴀʀᴛɪɴʏᴀ: ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ᴀᴋʜɪʀɪʟᴀʜ ʜɪᴅᴜᴘ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ, ᴀᴋʜɪʀɪʟᴀʜ ʜɪᴅᴜᴘ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ɪᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀɪʟᴀʜ ʜɪᴅᴜᴘ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴜꜱɴᴜʟ ᴋʜᴏᴛɪᴍᴀʜ.

Sumber:bedjoiskandar

KHAS UNTUK PEMBACA BERTUAH

Shope tengah buat sale sekarang

klik disini — promosi shope terlajak murah

Apa pendapat anda? Sudah Baca, Jangan Lupa Memberi Komen, LIKE Dan SHARE YA Semoga Bermanfaaat Terima kasih!

Resepi Dapur menyajikan informasi Dunia Islam, sosial, Mistik kemasyarakatan dan kebangsaan terkini. Video disini hanyalah sebagai referensi berbagai riset dan pengumpulan data seperti foto dan video dari berbagai sumber yang dikemaskini dalam bentuk entertainment. Kebenaran hanya milik Allah SWT.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (QS. al-Baqarah: 147)

Rasulullah ﷺ bersabda :”Barang siapa yang menyampaikan 1 (satu) ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya,maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada (meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh pahala.” (HR. Al-Bukhari)

PERHATIAN: Resepi Dapur tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen Negatif yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen Negatif anda disini.

Pihak Admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Jangan Lupa Untuk Follow dan Like Page Kami Di Resepi Dapur, Islam Terkenal, Nasihat & Tazkirah Dan Panduan Hidup Untuk cerita-cerita terkini

Mohon Jasa Baik Tuan, Puan Support Dan Subscribe Chanel YouTube: NAKIR FF GAMING

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*