ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴏʀᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ, ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟʟᴀ

ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴏʀᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ, ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟʟᴀ

ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜ ᴘᴀꜱᴀʟ ‘ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ‘. ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ, ᴅɪᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴀɴᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴘᴀᴋ ᴅɪᴀ ᴋᴇ? ᴍᴇʜ ꜱɪɴɪ ᴀᴋᴜ ᴄᴇʀɪᴛᴀ. #ᴀɪᴍᴀɴᴛʜʀᴇᴀᴅꜱ

ꜱᴏ, ɴᴀᴋ ꜱʜᴀʀᴇ ᴘᴀꜱᴀʟ ʙᴀɴɢʟᴏ ʙᴇʀʜᴀɴᴛᴜ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴛ ꜱᴛʀᴀɪᴛ ᴠɪᴇᴡ (ᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴀɴɢᴀ ʙᴀʏ). ᴀᴄᴛᴜᴀʟʟʏ ᴀᴅᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴠᴇʀꜱɪᴏɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ ɪɴɪ. ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴋɪꜱᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋᴏʀᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ, ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ ɪɴɪ ᴋɪʀᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴀʟɪɴɢ ꜰᴀᴍᴏᴜꜱʟᴀʜ ᴅɪ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ. ᴀᴋᴜ ᴘᴜɴ ᴘᴇʟɪᴋ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴊᴀᴅɪ ꜰᴀᴍᴏᴜꜱ ɴᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴏꜱ ᴘᴀꜱᴀʟ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅɪᴀ.

ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴛᴀʜᴜ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴀᴅᴀ ᴠɪʀᴀʟ ᴋᴇꜱ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴜᴅᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʜɪʟᴀɴɢ ᴅɪ ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʟᴀꜱᴛ-ʟᴀꜱᴛ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴛɪᴅᴜʀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀᴡᴀɴ. ᴀʟᴀꜱᴀɴ, ᴛᴀᴋᴜᴛ ʙᴀʟɪᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ɴᴀɴᴛɪ ᴋᴇɴᴀ ᴍᴀʀᴀʜ. ᴀᴅᴜʜ! ᴀᴅɪᴋ-ᴀᴅɪᴋ ᴡᴇᴄʜᴀᴛ ɪɴɪ ꜱᴜᴋᴀ ᴛᴀᴜ ᴍᴀɪɴᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇɢɪɴɪ.

1.jpg

ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ, ᴍᴇꜱᴛɪ ᴋᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜ ᴘᴜɴʏᴀ ᴘᴀꜱᴀʟ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴀɴɢʟᴏ ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ ɪɴɪ. ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴛᴀʜᴜʟᴀʜ ᴋᴀɴ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ɢᴇɴᴀᴘ ᴊᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴀɴɢʟᴏ ɪᴛᴜ, ᴍᴇꜱᴛɪ ᴊᴀᴅɪ ɢᴀɴᴊɪʟ ɴᴀɴᴛɪ.

“ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ᴛᴜ ᴇᴋ?”
ᴄᴏɴᴛᴏʜ, ᴍᴀꜱᴜᴋ ʟᴀᴘᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴜʟᴀᴋ. ᴀʜʜʜ ꜱᴜᴅᴀʜ! ʟᴀɢɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ꜱɪᴀᴘᴀ ᴘᴜʟᴀᴋ ᴇᴋ?

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴍᴀᴛ ʀᴇᴍᴘɪᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀꜱʜʀᴀꜰ. ᴋɪꜱᴀʜ ɪɴɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇʀᴇᴍᴘɪᴛ ᴅᴜʟᴜ. ᴍᴀᴛ ʀᴇᴍᴘɪᴛ, ʙɪᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴀɴ, ʜᴀᴛɪ ᴋᴇʀɪɴɢ ꜱɪᴋɪᴛ. ᴅɪᴏʀᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴀɴɪ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴘᴇʀɢɪ ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ, ᴛᴀᴘɪ ᴛᴀᴋ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ, ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ʟᴀ.

ᴋᴀᴅᴀɴɢ-ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴊᴀ ʙɪʟᴀ ɴᴀᴋ ʙᴀʟɪᴋ ᴅᴀʀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ɪᴛᴜ. ᴇɴᴊɪɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ɴᴀᴋ ꜱᴛᴀʀᴛ. ᴅᴀʜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴇɴᴅᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙɪᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ᴅɪ ꜱɪᴛᴜ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋᴏʀᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ, ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴜᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴀɴɢʟᴏ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙɪᴀʀ ᴅɪ ʙᴜᴋɪᴛ ꜱᴇʀᴇɴᴇ ɪᴛᴜ.

ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴀɴɢʟᴏ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍɪʟɪᴋ ᴋᴇʀᴀʙᴀᴛ ꜱᴜʟᴛᴀɴ, ᴋᴇᴅᴜᴀ ʙᴀʀᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴀɴɢʟᴏ ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴀɢᴀᴋ ᴋᴇ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴋɪᴛ ɪᴀɪᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴀɴɢʟᴏ ᴍɪʟɪᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʏᴀɴɢ ᴋʜᴀʙᴀʀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴍɪꜱᴛɪᴋ ᴊᴜɢᴀ.

1.jpg

ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍɪꜱᴛɪᴋ ᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ꜰᴀᴍᴏᴜꜱ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙᴀɴɢʟᴏ ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ. ᴘᴀꜱᴀʟ ʀᴜᴍᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ɪᴛᴜ ᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɢɪ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ʀᴇꜱᴇᴀʀᴄʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ɪᴛᴜ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅɪ ᴛʜʀᴇᴀᴅ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

“ᴀᴘꜱᴀʟ ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ ɪɴɪ ᴍɪꜱᴛɪᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ? ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀʀɪ ᴍᴜʟᴜᴛ ᴋᴇ ᴍᴜʟᴜᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ?”

ᴀᴋᴜ ᴅᴜʟᴜ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ɪɴꜱᴛɪᴛᴜᴛᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟɪᴛʏ ᴀɴᴅ ᴛᴏᴜʀɪꜱᴍ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ. ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀ-ɴɢᴀᴅᴀ ɢᴀᴛᴀʟ ɴᴀᴋ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇ ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ. ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴘᴇʀᴀꜱᴀɴʟᴀʜ, ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴜᴍᴀʜᴀɴ ᴇʟɪᴛ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ᴊᴇɴɪꜱ ʟᴀᴍᴀ. ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴇʀʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀɴᴛᴀɪ ʟɪᴅᴏ (ᴅᴀɴɢᴀ ʙᴀʏ) ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴅɪᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴋ ꜱᴀᴊᴀ.

ᴋᴀʟᴀᴜ ꜰɪᴋɪʀ ʟᴏɢɪᴋ, ᴅᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙɪᴀʀ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʟɪ ꜱᴇʙᴀʙ ɴɪʟᴀɪ ʜᴀʀᴛᴀɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀɴ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪᴋ. ᴛᴀᴋ ᴊᴀᴜʜ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴘᴜɴ ᴅᴀʀɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴀɴᴛᴀɪ ʟɪᴅᴏ (ᴅᴀɴɢᴀ ʙᴀʏ).

ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋᴀᴛᴀ ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀʜᴀɴᴛᴜ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴɴʏᴀ. ꜱᴇʙᴀʙ ᴠɪʟʟᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴅɪᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ. ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ-ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴋᴏꜱᴏɴɢ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢʜᴜɴɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴍᴀᴋʜʟᴜᴋ ʜᴀʟᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴜ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ.

2.jpg

ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴋɪꜱᴀʜ ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ ɪɴɪ. ᴀᴅᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴠᴇʀꜱɪ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ. ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɴᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴋᴜ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴜᴋᴀ, ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴀᴋᴀʟ ꜱɪᴋɪᴛʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋɪꜱᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ʟᴀꜱᴛ ɪɴɪ. ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ, ᴋᴏʀᴀɴɢ ʙᴀᴄᴀ ᴋɪꜱᴀʜ-ᴋɪꜱᴀʜ ɪɴɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴠᴇʀꜱɪ.

ᴠᴇʀꜱɪ 1
ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴋᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ᴅɪ ᴠɪʟʟᴀ ɪɴɪ. ᴅɪᴛᴀᴋᴅɪʀᴋᴀɴ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ᴀʏᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ, ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ɴᴀʙɪʟᴀ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ɢᴀᴊɪɴʏᴀ. ɴᴀʙɪʟᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇᴡᴀʀɪꜱɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʜᴀʀᴛᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ᴅɪʙᴜɴᴜʜ ᴏʟᴇʜ ᴏʀᴀɴɢ ɢᴀᴊɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴀʏᴀᴛɴʏᴀ ᴅɪꜱɪᴍᴇɴ ᴅɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ɪᴛᴜ.

ᴠᴇʀꜱɪ 2
ɴᴀʙɪʟᴀ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴀʏᴀ ʀᴀʏᴀ. ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ, ʙᴀɴɢʟᴏ ᴅɪᴀ ᴅɪʀᴏᴍᴘᴀᴋ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇɴɢʜᴜɴɪɴʏᴀ ᴅɪʙᴜɴᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴍ. ᴊᴀᴅɪ ʙᴀɴɢʟᴏ ɪᴛᴜ ᴅɪʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇɴɢʜᴜɴɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ᴋɪɴɪ ɪᴀ ᴅɪᴘᴇɴᴜʜɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴋ ꜱᴀᴍᴜɴ.

ᴠᴇʀꜱɪ 3
ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ ᴋᴇɴᴀ ʀᴏᴍᴘᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ꜱᴀᴍꜱᴇɴɢ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ɴᴀʙɪʟᴀ ᴅɪʀᴏɢᴏʟ ʙᴇʀᴀᴍᴀɪ-ʀᴀᴍᴀɪ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴜɴᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴍ. ᴍᴀʏᴀᴛ ɴᴀʙɪʟᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅɪɴᴅɪɴɢ ʀᴜᴍᴀʜ ɪᴛᴜ.

1.gif

ᴠᴇʀꜱɪ 4
ɴᴀʙɪʟᴀ ɪɴɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ꜱᴀᴊᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀꜱᴀʟɴʏᴀ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ, ʙᴀᴘᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴇᴍʙᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.
ᴘᴇɴᴅᴇᴋ ᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ-ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴠᴇʀꜱɪ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ɪɴɪ ᴀɢᴀᴋ ʟᴇᴍᴀʜ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴀʏᴀᴛ-ᴀʏᴀᴛ ꜰᴀᴋᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴋᴇꜱᴀʜɪʜᴀɴ ᴋɪꜱᴀʜ ᴠɪʟʟᴀ ɴᴀʙɪʟᴀ ɪɴɪ. ɪɴɪ ᴘᴜʟᴀ ᴠᴇʀꜱɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ.

ᴠᴇʀꜱɪ 5
ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ, ᴠɪʟʟᴀ ᴄʜʀɪꜱᴛɪɴᴇ ᴘᴀʟᴀᴄᴇ, ʙᴇʀꜱᴇᴍᴘᴇɴᴀ ɴᴀᴍᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʙᴀʀᴀᴛ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴠɪʟʟᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪʙɪɴᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴄʜʀɪꜱᴛɪɴᴇ ʙᴇʀᴊᴀɴᴊɪ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀɢɪᴋᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴀꜱᴀʟ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴀʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀɴᴀʜ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪʀ ᴊᴀɴᴊɪ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴀʀᴀʜᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʀᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴡᴀᴋɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪ ꜱᴜᴀᴍɪ. ᴇɴᴛᴀʜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀᴋɪʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ɴᴀɪᴋ ʜᴀɴᴛᴜ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴜɢᴜᴛ ꜱɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀɢɪᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

1.gif

ꜱɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀᴋᴇʀᴀꜱ, ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴍꜱᴇɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪꜰᴀᴛ ᴛᴀᴍᴀᴋɴʏᴀ. ᴀᴋʜɪʀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ꜱɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʙᴜɴᴜʜ.

ᴠɪʟʟᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇɴɢʜᴜɴɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 70 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀᴍᴀɴʏᴀ.

ᴠᴇʀꜱɪ 5 ɪɴɪ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ʟᴏɢɪᴋ. ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴋᴇ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴛʀᴀɪᴛ ᴠɪᴇᴡ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴠɪʟʟᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ, ᴀᴅᴀ ᴘɪɴᴛᴜ ɢᴇʀʙᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛᴜʟɪꜱ ᴄʜʀɪꜱᴛɪɴᴇ ᴘᴀʟᴀᴄᴇ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ᴋᴀᴋɪ ʙᴜᴋɪᴛ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪɴɪ, ɪʙᴜɴʏᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʏᴀɴɢ ᴠɪʟʟᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱɪᴛᴜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛᴀʜᴜɴ 60-ᴀɴ ʟᴀɢɪ. ᴠɪʟʟᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴄᴀɴᴛɪᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ.

ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴛᴀʜᴜɴ 80-ᴀɴ, ᴠɪʟʟᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀɪᴀʜ, ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴅɪᴋᴜɴᴊᴜɴɢɪ ᴏʟᴇʜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴀᴛ ꜱᴀʟʟᴇʜ. ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴛᴀʜᴜɴ 90-ᴀɴ, ᴠɪʟʟᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴜʟᴀ ᴋᴏꜱᴏɴɢ. ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴀʀɪ ꜱɪᴛᴜʟᴀʜ ᴋɪꜱᴀʜ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴍᴜʟᴜᴛ ᴋᴇ ᴍᴜʟᴜᴛ.

ᴠᴇʀꜱɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ɪɴɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀʟᴀʜ, ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴇꜱᴛɪ ᴀᴅᴀ ‘ᴘᴇɴɢʜᴜɴɪ’ ʙᴀʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ. ᴛᴀᴋ ᴍᴜꜱᴛᴀʜɪʟʟᴀʜ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴀɴɢɢᴜ ʙɪʟᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴠɪʟʟᴀ ɪɴɪ. ᴍᴀꜱᴀ ᴀᴋᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴠɪʟʟᴀ ɪɴɪ ᴅᴜʟᴜ ᴘᴜɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴍᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ. ɴᴀɪᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙᴜʟᴜ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ.
ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴠɪʟʟᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴀᴍᴀɪ-ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙɪʟᴀ ᴅɪᴋɪʀᴀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ꜱᴇᴏʀɴᴀɢ ʙᴇʀᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴏʀᴏᴋ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴅᴀʜ ʙɪᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ, ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʜᴜᴛᴀɴ-ʜᴜᴛᴀɴ ɪɴɪ.

1.gif

ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴀɴᴛᴜ ɪɴɪ ᴍᴇꜱᴛɪ ᴀᴅᴀ ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ. ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴠɪʟʟᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴇɴᴊɪɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴍᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ʙᴇɴᴅᴀ ᴋᴇᴛᴜᴋ-ᴋᴇᴛᴜᴋ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴀᴛᴀꜱ ʙᴜᴍʙᴜɴɢ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ. ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴛᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀ ʟᴀɢᴜ ʟᴀᴍᴀ ᴅɪ ʀᴀᴅɪᴏ. ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴜᴊɪ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴋᴇʙᴇʀᴀɴɪᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ.

ꜱᴏ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴏʀᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅɪʀᴀʜꜱɪᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ. ᴋᴀʟᴀᴜ ʀᴀꜱᴀ ᴛɪᴘᴜ, ᴋᴏʀᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʀᴀꜱᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴅᴀɴ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀɴᴅᴀ ᴅɪᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴋᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴛʜʀᴇᴀᴅ ɪɴɪ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ᴀɪᴍᴀɴ ʜᴀɪQᴀʟ ᴅᴀɴ ʙᴜʟʟᴇᴛɪɴ ᴍᴇᴅɪᴀ

KHAS UNTUK PEMBACA BERTUAH

Shope tengah buat sale sekarang

klik disini — promosi shope terlajak murah

Apa pendapat anda? Sudah Baca, Jangan Lupa Memberi Komen, LIKE Dan SHARE YA Semoga Bermanfaaat Terima kasih!

Resepi Dapur menyajikan informasi Dunia Islam, sosial, Mistik kemasyarakatan dan kebangsaan terkini. Video disini hanyalah sebagai referensi berbagai riset dan pengumpulan data seperti foto dan video dari berbagai sumber yang dikemaskini dalam bentuk entertainment. Kebenaran hanya milik Allah SWT.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (QS. al-Baqarah: 147)

PERHATIAN: Resepi Dapur tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen Negatif yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen Negatif anda disini.

Pihak Admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Jangan Lupa Untuk Follow dan Like Page Kami Di Resepi Dapur, Islam Terkenal, Nasihat & Tazkirah Dan Panduan Hidup Untuk cerita-cerita terkini

Mohon Jasa Baik Tuan, Puan Support Dan Subscribe Chanel YouTube: NAKIR FF GAMING

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*