ᴛᴜᴋᴀɴɢ ᴄᴜᴄɪ ᴋᴀᴀʙᴀʜ ᴅɪᴘɪʟɪʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ, ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ᴍᴇᴡᴀʜ ᴅᴜɴɪᴀ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ʜɪᴊʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ… ꜱᴜʙʜᴀɴᴀʟʟᴀʜ

ᴛᴜᴋᴀɴɢ ᴄᴜᴄɪ ᴋᴀᴀʙᴀʜ ᴅɪᴘɪʟɪʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ, ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ᴍᴇᴡᴀʜ ᴅᴜɴɪᴀ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ʜɪᴊʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ… ꜱᴜʙʜᴀɴᴀʟʟᴀʜ

ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀᴡɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴊʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ,ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ʙᴇʀᴜɴᴛᴜɴɢ ᴅɪʀɪᴍᴜ ᴡᴀʜᴀɪ ʜᴀᴍʙᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ.

ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴘɪʟɪʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴜᴋᴀɴɢ ᴄᴜᴄɪ ʙᴜʟᴀɴᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʀꜱɪʜᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴋᴀᴀʙᴀʜ. ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ, ᴋᴀʏᴋʜᴜꜱʀᴀᴡ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ꜱᴇᴋᴇᴘɪɴɢ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ʜɪᴊʀ-ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ.

ʜᴇ ᴡᴀꜱ ꜰʀᴏᴍ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ. ɪɴ ᴛʜᴇ ᴋᴀᴀʙᴀ, ʜᴇ ᴡᴀꜱ ᴠᴏᴛᴇᴅ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ᴅɪʟɪɢᴇɴᴛ ᴄʟᴇᴀɴᴇʀ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴍᴏɴᴛʜ. ᴛʜᴇʏ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ᴛᴏ ʀᴇᴡᴀʀᴅ ʜɪᴍ ᴍᴏɴᴇʏ ʙᴜᴛ ʜᴇ ʀᴇꜰᴜꜱᴇᴅ. ɪɴꜱᴛᴇᴀᴅ, ʜᴇ ꜱᴀɪᴅ ʜᴇ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ᴛᴏ ᴘʀᴀʏ ɪɴ ʜɪᴊʀ-ɪꜱᴍᴀɪʟ. ᴛʜᴇ ᴅᴏᴏʀꜱ ᴡᴇʀᴇ ᴄʟᴏꜱᴇᴅ, ʜɪᴊʀ-ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴡᴀꜱ ᴀꜱꜱɪɢɴᴇᴅ ᴛᴏ ʜɪᴍ ᴀɴᴅ ᴛʜɪꜱ ɪᴍᴀɢᴇ ᴛʀᴀɴꜱᴘɪʀᴇᴅ.

ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʙᴇʀʜᴀꜱʀᴀᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ʜɪᴊʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅɪʟ ʜᴀʀᴀᴍ. ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴘɪɴᴛᴜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʜɪᴊʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ɪʙᴀᴅᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀꜱᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ.

ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇᴛɪᴋ ᴅᴀʀɪ ᴀꜱᴛʀᴏ ᴀᴡᴀɴɪ;

ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ʜɪᴊɪʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ, ʜᴀᴅɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴛᴜᴋᴀɴɢ ᴄᴜᴄɪ ᴋᴀᴀʙᴀʜ

ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴊɪʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴅɪ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ. – ꜰᴏᴛᴏ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ

ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴇʀᴛᴜᴀʜ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ. ᴊɪᴋᴀ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ʟᴀɪɴ ʙᴇʀᴇʙᴜᴛ-ʀᴇʙᴜᴛ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ʜɪᴊɪʀ-ɪꜱᴍᴀɪʟ, ᴅɪᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴋᴇɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀᴀɴ ʙᴇʀꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴀɴᴘᴀ ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴇɴᴛʀɪ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ‘ɪᴢᴢ ᴀʟ-ᴅɪɴ ᴋᴀʏᴋʜᴜꜱʀᴀᴡ ᴅɪ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴛᴜᴀʜ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱɪʜᴋᴀɴ ᴋᴀᴀʙᴀʜ.

ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪᴜɴᴅɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅɪʟ ʜᴀʀᴀᴍ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴇʀᴀꜱɴʏᴀ.
ɴᴀᴍᴜɴ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ. ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴊɪʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ. ᴋᴇɪɴɢɪɴᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀɪʙᴀᴅᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴘɪɴᴛᴜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ʜɪᴊɪʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ.

ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴊɪʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ ɪᴛᴜ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ʜᴇ ᴡᴀꜱ ꜰʀᴏᴍ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ. ɪɴ ᴛʜᴇ ᴋᴀᴀʙᴀ, ʜᴇ ᴡᴀꜱ ᴠᴏᴛᴇᴅ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ᴅɪʟɪɢᴇɴᴛ ᴄʟᴇᴀɴᴇʀ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴍᴏɴᴛʜ. ᴛʜᴇʏ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ᴛᴏ ʀᴇᴡᴀʀᴅ ʜɪᴍ ᴍᴏɴᴇʏ ʙᴜᴛ ʜᴇ ʀᴇꜰᴜꜱᴇᴅ. ɪɴꜱᴛᴇᴀᴅ, ʜᴇ ꜱᴀɪᴅ ʜᴇ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ᴛᴏ ᴘʀᴀʏ ɪɴ ʜɪᴊʀ-ɪꜱᴍᴀɪʟ. ᴛʜᴇ ᴅᴏᴏʀꜱ ᴡᴇʀᴇ ᴄʟᴏꜱᴇᴅ, ʜɪᴊʀ-ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴡᴀꜱ ᴀꜱꜱɪɢɴᴇᴅ ᴛᴏ ʜɪᴍ ᴀɴᴅ ᴛʜɪꜱ ɪᴍᴀɢᴇ ᴛʀᴀɴꜱᴘɪʀᴇᴅ

ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ
ꜱᴏᴀʟᴀɴ: ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ʜᴀᴅɪᴛʜ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ᴘᴀʜᴀʟᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ?

ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ :

ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴘᴜᴊɪ ʙᴀɢɪ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ, ꜱᴇʟᴀᴡᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜɴᴊᴜɴɢᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ, ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ꜱᴀᴡ, ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ꜱᴀᴡ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴊᴇᴊᴀᴋ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ꜱᴀᴡ.

ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ (المسجد الحرام) ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ᴋᴏᴛᴀ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴄɪ ʙᴀɢɪ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ. ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍɴʏᴀ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ ɪᴀɪᴛᴜ ʙᴀɪᴛᴜʟʟᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴋᴀ’ʙᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴀʀᴀʜ ᴋɪʙʟᴀᴛ ʙᴀɢɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴɢᴇʀᴊᴀᴋᴀɴ ɪʙᴀᴅᴀʜ ꜱᴏʟᴀᴛ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ, ɴᴀᴍᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ᴅɪꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ-Qᴜʀ’ᴀɴ ᴅɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ, ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ:

ꜰɪʀᴍᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ: “ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ (ᴀᴍᴀᴛʟᴀʜ ᴢ4ʟɪᴍ) ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴋ4ꜰɪʀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴅᴀʀɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ (ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ) ᴅᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ (ᴍᴀᴋᴋᴀʜ) ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ɪᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀɪʙᴀᴅᴀʜ ʙᴀɢɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴜᴍᴀᴛ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ (ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ) ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ꜱɪᴛᴜ ᴀᴛᴀᴜ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʙᴇʀᴢɪᴀʀᴀʜ”. [ᴀʟ-ʜᴀᴊ:25]

ɪᴍᴀᴍ ɪʙɴ ᴋᴀᴛʜɪʀ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴀʏᴀᴛ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ɪᴀ (ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ) ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ɪʙᴀᴅᴀʜ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀʙᴇᴢᴀᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴜᴋɪᴍ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴊᴀᴜʜ ᴅᴀʀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. [ʟɪʜᴀᴛ: ᴛᴀꜰꜱɪʀ ɪʙɴ ᴋᴀᴛʜɪʀ, 409/5]

ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴʟᴀʜ ᴊᴇʟᴀꜱʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɴᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴅɪɴᴜᴋɪʟᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ-Qᴜʀ’ᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ. ᴅɪ ꜱᴀᴍᴘɪɴɢ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ, ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴀʟ-ᴍᴜᴋᴀʀʀᴀᴍᴀʜ.

ᴍᴀᴛᴀɴ ʜᴀᴅɪᴛʜ

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴀᴛᴀɴ ʜᴀᴅɪᴛʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ:

ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʙᴜ ʜᴜʀᴀɪʀᴀʜ ʀᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ: “ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅᴋᴜ ɪɴɪ (ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɴᴀʙᴀᴡɪ) ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʀɪʙᴜ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ”. [ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ᴍᴜꜱʟɪᴍ (1394)]

ɪᴍᴀᴍ ᴀʟ-ɴᴀᴡᴀᴡɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴꜱʏᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ʜᴀᴅɪᴛʜ ɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʙ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴅɪɴᴀʜ, ᴘᴇɴɢᴇᴄᴜᴀʟɪᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴅɪᴛʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀꜱᴇʟɪꜱɪʜᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴜʟᴀᴍᴀ’ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴀᴅɪɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴜʟɪᴀ. ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴀᴢʜᴀʙ ꜱʏᴀꜰɪᴇ ᴅᴀɴ ᴊᴜᴍʜᴜʀ ᴍᴀᴢʜᴀʙ ꜱʏᴀꜰɪᴇ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴜʟɪᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴅɪɴᴀʜ. ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʟᴀɢɪ ɪᴀɪᴛᴜ ɪᴍᴀᴍ ᴍᴀʟɪᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴀᴅɪɴᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ɴᴀʙᴀᴡɪ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴜʟɪᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ. ᴜɴᴛᴜᴋ ɪᴛᴜ, ᴍᴀᴢʜᴀʙ ᴀʟ-ꜱʏᴀꜰɪᴇ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴊᴜᴍʜᴜʀ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴘᴇɴɢᴇᴄᴜᴀʟɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ʟᴇʙɪʜ ᴀꜰᴅʜᴀʟ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ɴᴀʙᴀᴡɪ. ᴀᴅᴀᴘᴜɴ ɪᴍᴀᴍ ᴍᴀʟɪᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴀᴋꜱᴜᴅᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ɴᴀʙᴀᴡɪ ᴋᴇᴍᴜʟɪᴀɴɴʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴅɪʙᴀᴄᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ “أ” ɪᴀɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴜʟɪᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ, ᴍᴀᴢʜᴀʙ ᴋᴀᴍɪ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴀᴢʜᴀʙ ꜱʏᴀꜰɪᴇ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴋʜᴜꜱᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜰᴀʀᴅʜᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴀʜᴋᴀɴ ɪᴀ ᴜᴍᴜᴍ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ-ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜɴᴀᴛ. ᴋᴇꜱɪᴍᴘᴜʟᴀɴɴʏᴀ, ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ɴᴀʙᴀᴡɪ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʟᴀɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʀɪʙᴜ ᴋᴀʟɪ ꜱᴏʟᴀᴛ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ ꜱᴇʀɪʙᴜ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴅɪᴛʜ. [ʟɪʜᴀᴛ: ᴀʟ-ᴍɪɴʜᴀᴊ ꜱʏᴀʀʜ ᴍᴜꜱʟɪᴍ, 163/9]

ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴍʙᴜʟ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ:

ꜱᴏᴀʟᴀɴ: ʙᴇɴᴀʀᴋᴀʜ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ 100 ʀɪʙᴜ ᴋᴀʟɪ ɢᴀɴᴅᴀ ᴘᴀʜᴀʟᴀ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɪɴ?

ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ: ʜᴀʟ ɪɴɪ ᴅɪꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴀᴅɪᴛʜ, ʏᴀɴɢ ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴊᴀʙɪʀ ʙɪɴ ᴀʙᴅɪʟʟᴀʜ ʀᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɴᴀʙɪ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ: “ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅᴋᴜ ɪɴɪ (ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɴᴀʙᴀᴡɪ) ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʀɪʙᴜ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ. ᴅᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ 100 ʀɪʙᴜ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɪɴ”. [ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ᴀʜᴍᴀᴅ (15271)] [ꜱᴀɴᴀᴅɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʜɪʜ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱʏᴀʀᴀᴛ ɪᴍᴀᴍ ᴀʟ-ʙᴜᴋʜᴀʀɪ ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱʏᴇɪᴋʜ ꜱʏᴜᴀɪʙ ᴀʟ-ᴀʀɴᴀᴏᴜᴛʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴛᴀᴋʜʀɪᴊᴋᴀɴ ʜᴀᴅɪᴛʜ ɪɴɪ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴜꜱɴᴀᴅ ᴀʜᴍᴀᴅ]

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʜᴀᴅɪᴛʜ ɪɴɪ, ᴊᴇʟᴀꜱ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ʙᴀɢɪ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀᴍᴀᴛ ʙᴇꜱᴀʀ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ-ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

ꜱᴏᴀʟᴀɴ: ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅɪ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴅɪᴛʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴀɴᴀʜ ʜᴀʀᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ?

ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ: ʜᴀʟ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀʙᴀʜᴀꜱᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ᴜʟᴀᴍᴀ’ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ɪɴɪ. ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ, ᴋᴀᴍɪ ᴄᴇɴᴅᴇʀᴜɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ ᴀᴛᴀᴜ ɢᴀɴᴅᴀᴀɴ ᴘᴀʜᴀʟᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜɪ ʙᴀɢɪ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʟɪᴘᴜᴛɪ ᴛᴀɴᴀʜ ʜᴀʀᴀᴍ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴɴʏᴀ.

ᴋᴀᴍɪ ᴄᴇɴᴅᴇʀᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴀᴛʜᴀ’ ʙɪɴ ᴀʙɪ ʀᴀʙᴀʜ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʜᴀᴅɪᴛʜ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴜꜱɴᴀᴅ ᴀʙɪ ᴅᴀᴜᴅ ᴀʟ-ᴛʜᴏʏᴀʟɪꜱɪ. ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ, ɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴀʟ-ᴢᴀʀᴋᴀꜱʜɪ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴀʟ-ʀᴜʏᴀɴɪ.

ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇʟɪᴘᴜᴛɪ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ʜᴀʀᴀᴍ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋʟᴀʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ. ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ɪɴɪ ᴅɪᴘᴇɢᴀɴɢ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀᴢʜᴀʙ ʜᴀɴᴀꜰɪ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱʏʜᴜʀ, ᴍᴀᴢʜᴀʙ ᴍᴀʟɪᴋɪ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴀᴢʜᴀʙ ᴀʟ-ꜱʏᴀꜰɪᴇ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ ɪɴɪ ᴍᴇʟɪᴘᴜᴛɪ ᴛᴀɴᴀʜ ʜᴀʀᴀᴍ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴɴʏᴀ. [ʟɪʜᴀᴛ: ᴀʟ-ᴍᴀᴜꜱᴜ’ᴀʜ ᴀʟ-ꜰɪQʜɪʏʏᴀʜ ᴀʟ-ᴋᴜᴡᴀɪᴛɪʏʏᴀʜ, 239/37] ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴅᴀʟɪʟ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ɪɴɪ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴜꜱɴᴀᴅ ᴀʙɪ ᴅᴀᴜᴅ ᴀʟ-ᴛʜᴏʏᴀʟɪꜱɪ:

يَا أَبَا محمد ، هَذَا الفَضْلُ الَّذِي تَذْكُرُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحْدَهُ أَوْ فِيْ الَحَرمِ؟ قَالَ: لَا بَلْ فِيْ الحَرَمِ فَإِنَّ الحَرَمَ كُلَّهُ مَسْجِد

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ: “ᴀᴛʜᴀ’ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ: ᴡᴀʜᴀɪ ᴀʙᴜ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ (ᴀᴛʜᴀ’ ʙɪɴ ᴀʙɪ ʀᴀʙᴀʜ), ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴜ ꜱᴇʙᴜᴛᴋᴀɴ ɪɴɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀɴᴀʜ ʜᴀʀᴀᴍ? ᴍᴀᴋᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ: ᴛɪᴅᴀᴋ, ʙᴀʜᴋᴀɴ ɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀɴᴀʜ ʜᴀʀᴀᴍ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀɴᴀʜ ʜᴀʀᴀᴍ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ”. [ʟɪʜᴀᴛ: ᴍᴜꜱɴᴀᴅ ᴀʟ-ᴛʜᴏʏᴀʟɪꜱɪ, ɴᴏ. ʜᴀᴅɪᴛʜ 1464, 707/2]

ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴘᴜʟᴀ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ᴅᴀʀɪ ꜱᴜᴅᴜᴛ ꜱᴀɪᴢ ᴅᴀɴ ʙɪɴᴀᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀꜱᴀʟ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ.

ꜱᴏᴀʟᴀɴ: ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ʟᴀʀᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜꜱᴀꜰɪʀ ᴋᴇ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ-ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ɪʙᴀᴅᴀʜ?

ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ: ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴀᴅɪᴛʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʟᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ʙᴇʀᴍᴜꜱᴀꜰɪʀ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴜᴀʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ, ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ɴᴀʙᴀᴡɪ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ᴀQꜱᴀ. ʜᴀᴅɪᴛʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɪᴍᴀᴍ ᴀʟ-ʙᴜᴋʜᴀʀɪ:

ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʙᴜ ʜᴜʀᴀɪʀᴀʜ ʀᴀ, ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɴᴀʙɪ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ:

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ: “ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴋᴀᴍᴜ ʙᴇʀꜱᴜꜱᴀʜ ᴘᴀʏᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇᴍʙᴀʀᴀ (ᴀᴛᴀᴜ ʙᴇʀᴍᴜꜱᴀꜰɪʀ ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ɪʙᴀᴅᴀʜ) ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴜᴀʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ, ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ᴀQꜱᴀ”. [ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ᴀʟ-ʙᴜᴋʜᴀʀɪ (1189)]

ᴘᴇɴᴜᴛᴜᴘ

ᴋᴇꜱɪᴍᴘᴜʟᴀɴɴʏᴀ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ɴᴀʙᴀᴡɪ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴍᴀᴛ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴍɪ ɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴀᴋꜱᴜᴅᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴅɪᴛʜ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴀɢɪ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ʜᴀʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʟɪᴘᴜᴛɪ ᴛᴀɴᴀʜ ʜᴀʀᴀᴍ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴɴʏᴀ. ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ, ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴍᴇɴɢᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇꜱᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ. ᴀᴍɪɴ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ᴋᴀʀᴛᴇʟᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴠɪᴀ ᴍᴀᴊᴀʟᴀʜ-ʜᴀʀɪᴀɴ.ᴄᴏᴍ ᴠɪᴀ ᴋᴏɴɢꜱɪꜱɪʙᴏᴍᴏɴɪᴄᴋᴏ & ᴀꜱᴛʀᴏ ᴀᴡᴀɴɪ & ʟᴀᴍᴀɴ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴍᴜꜰᴛɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ

KHAS UNTUK PEMBACA BERTUAH

Shope tengah buat sale sekarang

klik disini — promosi shope terlajak murah

Apa pendapat anda? Sudah Baca, Jangan Lupa Memberi Komen, LIKE Dan SHARE YA Semoga Bermanfaaat Terima kasih!

Resepi Dapur menyajikan informasi Dunia Islam, sosial, Mistik kemasyarakatan dan kebangsaan terkini. Video disini hanyalah sebagai referensi berbagai riset dan pengumpulan data seperti foto dan video dari berbagai sumber yang dikemaskini dalam bentuk entertainment. Kebenaran hanya milik Allah SWT.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (QS. al-Baqarah: 147)

Rasulullah ﷺ bersabda :”Barang siapa yang menyampaikan 1 (satu) ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya,maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada (meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh pahala.” (HR. Al-Bukhari)

PERHATIAN: Resepi Dapur tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen Negatif yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen Negatif anda disini.

Pihak Admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Jangan Lupa Untuk Follow dan Like Page Kami Di Resepi Dapur, Islam Terkenal, Nasihat & Tazkirah Dan Panduan Hidup Untuk cerita-cerita terkini

Mohon Jasa Baik Tuan, Puan Support Dan Subscribe Chanel YouTube: NAKIR FF GAMING

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*